A wise man said

Bago mo sundin ang sigaw ng puso mo, sundin mo muna sigaw ng NANAY mo!.

A link this is This is you Riyad